> Zarejestruj się     > Zapomniałem hasła     Login:   Hasło:  

§1 Warunki ogólne.

1. Poniższy regulamin stanowi formę umowy pomiędzy właścicielem serwisu firmą Hopson Europe Adam Brzozowski zwaną dalej Fototapety POLSAK a  Klientem korzystającym z systemu. 
2. Zamówienia przez stronę fototapetypolska.pl mogą składać wszyscy Klienci, którzy, zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.
3. Klient oświadcza, że dostarczone do druku prace i wzorce, nie naruszają obowiązujących przepisów prawa.
4. Fototapety POLSKA zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych, w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1087.
5. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204 )
5. W chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania, które zostanie zapłacone kartą płatniczą lub przelewem na rachunek bankowy firmy.

§2. Ceny

Ceny publikowane przy poszczególnych obrazach na stronie fototapetypolska.pl są cenami brutto. Fototapety POLSKA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cennikach bez uprzedzania Klientów.

§3. Rabaty

1. Udzielane są stałym klientom a ich wysokość ustalana jest indywidualnie oraz za pomocą kodów rabatowych.
Kod rabatowy uprawnia do skorzystania z jednorazowego rabatu 10%. Kod nie ma zastosowania dla produktów kalkulowanych indywidualnie i dla kont klienckich ze stałym rabatem.

§4. Realizacja zamówień

1. Przed składaniem zamówień należy się zarejestrować a następnie zalogować, jednocześnie klient oświadcza, że dane personalne, adresowe wprowadzone w zamówieniu są właściwe i zgodne z prawdą.
2. Zamówienie złożone za pośrednictwem strony www, potwierdzane jest na adres e-mail podany podczas rejestracji. Pliki komputerowe niezbędne do realizacji zlecenia należy przygotowywać zgodnie ze specyfikacją techniczną podaną na stronie serwisu fototapetypolska.pl i dostarczyć niezwłocznie po wykonaniu zamówienia. Preferujemy dostarczanie plików przez uploader znajdujący się w szczegółach każdego złożonego zamówienia oraz na serwer FTP , przesłanie plików na FTP należy potwierdzić telefonicznie lub na adres e-mail info@fototapetypolska.pl Nazwa pliku przesyłanego na FTP musi zawierać  nr zamówienia.
2. Zlecenia zawierające pliki uszkodzone czyli nie otwierające się, nie dające się zaimportować, zapisane w nieobsługiwanym formacie, zawirusowane lub nie spełniające wymagań do druku nie mogą być realizowane, o takim fakcie poinformujemy niezwłocznie po sprawdzeniu plików jednak nie później niż data realizacji zamówienia.
3. Pliki dostarczone do realizacji zlecenia traktowane są jako wersja ostateczna. Prosimy zwracać szczególną uwagę na pliki przesyłane do druku, prosimy upewnić się iż nie zawierają błędów i są wersją ostateczną do wydruku.
4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia po zapoznaniu się ze szczegółami zlecenia lub projektem.
5. W przypadku druku z pliku klienta Fototapety POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za drobne zmiany kolorystyczne wynikające z kalibracji sprzętu klienta.

§5. Terminy realizacji i warunki dostaw zamówień

1. Terminy realizacji zamówień na stronach serwisu fototapetypolska.pl podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.
2. Terminy realizacji zamówenia określone na stronach serwisu nie są gwarantowane, mogą ulegać nieznacznemu wydłużeniu lub skróceniu ze względów technologicznych i należy traktować je jako przybliżone.
3. Zamówienie jest realizowane po spełnieniu następujących warunków:
5.3.1. Potwierdzenie płatności w formie elektronicznej przesłanej na e-mail lub fax lub zaksięgowania płatności na rachunku bankowym.
5.3.2. Dostarczenie prawidłowo przygotowanych plików do druku.
5.3.3 Za pierwszy dzień realizacji zamówienia uważa się dzień roboczy w którym do godz. 14.00 wpłynęło zamówienie z zachowaniem warunków określonych w punktach 5.3.1 i 5.3.2 
4. Termin dostawy na adres podany przez Klienta jest sumą terminu realizacji zamówienia oraz czasu dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską. Szczegółowe informacje na temat warunków realizacji dostaw dostępne są na stronach: www.dpd.com.pl

5. Czas dostarczenia przesyłek standardowych przez firmy kurierskie wynosi zwykle 24-48 godzin.  O uszkodzeniu przesyłki należy poinformować kuriera w momencie doręczenia i spisać odpowiedni protokół w obecności kuriera.

§6. Odpowiedzialność za jakość

1. Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez klienta. Za sprawdzenie przyjmuje się sprawdzenie poprawności rozmiaru projektu i informacji o kolorystyce. Nie wprowadzamy poprawek, nie sprawdzamy poprawności merytorycznej, językowej jak również nie wprowadzamy innych modyfikacji do dostarczonych plików jeśli nie zostało to zlecone przed rejestracją zamówienia.
2. Fototapety POLSKA nie odpowiada za wszelkie rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami klienta a faktycznym wydrukiem, o ile przed realizacją zlecenia nie został dostarczony i zaakceptowany przez Fototapety POLSKA podpisany przez klienta wzorzec/proof wykonany na maszynie, oprogramowaniu oraz mediach przy użyciu których, ma zostać wykonany właściwy nakład.
 Drukarnia nie odpowiada za błędy i rozbieżności w druku z projektów przesłanych w plikach Corel Draw (CDR) lub plikach PDF z programu Corel Draw lub innych błędnie przygotowanych.

§7. Postępowanie z własnością Klienta

1. Nośniki elektroniczne lub pliki w których dostarczane są prace nie są odsyłane do klienta jak również nie są archiwizowane.
2. Własność intelektualna klienta zawarta w jego plikach przesłanych przez FTP jest chroniona przed dostępem osób trzecich tylko w przypadku jeśli pliki zostały przesłane na indywidualne konto FTP (indywidualne konto FTP tworzone jest w szczególnych przypadkach na prośbę klienta tylko w oparciu o umowę agencyjną przeznaczoną dla agencji reklamowych i odsprzedawców. Ochronie takiej nie podlega ogólnodostępne konto FTP.

§8. Płatności

1. Podstawową formą płatności w serwisie fototapetypolska.pl jest płatność online przez system przelewy24.pl, przelewem bankowym. Istnieje możliwość dokonania płatności kartą kredytową lub przelewami poprzez system płatności elektronicznych. W takim przypadku warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest pozytywna autoryzacja płatności. Autoryzacja płatności zwykle trwa od kilku minut do 12h. Składając zamówienie w serwisie fototapetypolska.pl klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu wystawcy i odbiorcy.
§9. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone kurierowi w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem kuriera firmy spedycyjnej dostarczającej przesyłkę i niezwłocznie powiadomić drukarnię o tym fakcie. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane. 
2. Reklamacje dotyczące jakości usług lub produktów muszą być zgłaszane niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia wad. Należy przesyłać je w postaci pisemnego protokołu z opisem wady i zdjęciami uszkodzeń na adres info@fototapetypolska.pl. Po zgłoszeniu reklamacji należy przygotować całość reklamowanego nakładu do odbioru przez firmę spedycyjną. Po otrzymaniu reklamacji pracownik Fototapety POLSKA skontaktuje się w celu umówienia terminu odbioru reklamowanych towarów. 
3. Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego towaru, nie będą rozpatrywane.
4. W ciągu14 dni roboczych od otrzymania przez Fototapety POLSKA reklamacji i reklamowanego produktu, reklamacja zostanie rozpatrzona a pracownik poinformuje klienta o sposobie jej rozwiązania.
5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji będzie możliwość ponownej wysyłki reklamowanych towarów do klienta na jego koszt.